Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Tečovice
Tečovice

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Informace o aktuální situaci v ZŠ a MŠ Tečovice

Informace o aktuální situaci v ZŠ a MŠ Tečovice

Vážení spoluobčané,

Rada obce Tečovice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tečovice by ráda touto formou informovala občany Tečovic o aktuální situaci týkající se výše uvedené instituce, aby zabránila šíření dezinformací a vysvětlením svých dosavadních kroků přispěla k uklidnění situace.

Prvotním podnětem, proč začali zastupitelé jednat, byla stížnost 5 pedagogických pracovníků, jak ze základní, tak mateřské školy. Upozorňujeme, že jde o dlouholeté, oblíbené a respektované paní učitelky, které pro Tečovice odvedly spoustu práce a k tečovské škole a školce mají dlouhodobý vztah.

Zaskočilo nás to o to víc, když jsme zjistili, jak je situace v naší škole a školce vážná. Paní učitelky formulovaly prohlášení, ve kterém situaci v ZŠ a MŠ Tečovice popisují jako zcela neúnosnou. V tomto prohlášení autorky textu zmiňují, že ze strany paní ředitelky Mgr. Marie Zapletalové mimo jiné dochází k nerovnému zacházení se zaměstnanci, přičemž mnohdy jednání s některými učiteli vykazuje znaky šikany. Toto se dle nich odráží i na kvalitě výuky a tím pádem to odnáší Ti, o které jde především, tedy děti.

Na základě výše uvedeného vyjádření a faktického rozdělení učitelského sboru na 2 tábory, uskutečnilo vedení obce schůzku s paní ředitelkou a požádalo ji, aby se vzdala jmenování ředitelkou ZŠ a MŠ Tečovice a na škole dále působila jako učitelka.

Důrazně upozorňujeme, že jsme takto učinili, aniž bychom oficiálně vyhodnocovali oprávněnost stížnosti zaměstnanců! Vedení obce vyhodnotilo daný postup jako nejvhodnější pro uklidnění situace a jako v danou chvíli jedinou možnost, jak dále neprohlubovat rozpory mezi zaměstnanci, než vše prošetří příslušné orgány. Je ale nezpochybnitelné, že paní Mgr. Zapletalová je jako vedoucí pracovník odpovědná za funkční pedagogický sbor včetně řešení případných problémů. A jelikož paní ředitelka opakovaně tvrdí, že o žádných problémech neví, a zároveň jsme dostali tak závažné obvinění od několika zaměstnanců, tak tady evidentně něco nefunguje.

Paní ředitelka náš návrh odmítla. Následovaly dvě schůzky, kde se zbylí pedagogové postavili za paní ředitelku. Tito zaměstnanci a někteří rodiče formulovali petici, jejíž znění se k Vám i díky distribuci formou letáků určitě už dostalo.

Na závěr druhé schůzky uskutečněné v Hospodě Bivoj na hřišti v Tečovicích uvedla paní ředitelka Mgr. Marie Zapletalová, že ke 30.6.2023 odejde ze ZŠ a MŠ Tečovice. Přestože paní ředitelka uvedla, že zřizovatel byl již informován, tak Rada obce Tečovice informována nebyla a neobdržela ani žádné písemné vyjádření.

Jsme nuceni konstatovat, že jako vedení obce nerozumíme autorům petice, kteří jakékoliv vysvětlení našeho postupu ignorují. Volají po objektivitě a zároveň z prohlášení učitelek vytrhnout jednu, nejméně podstatnou myšlenku (odměny), a vůbec nezmíní, že je nastalá situace zapříčiněna možnou šikanou učitelů vedoucím pracovníkem, což je bezesporu nutné prošetřit?! Plné znění přikládáme a Vy si sami udělejte na tomto konkrétním příkladu obrázek, jakým způsobem pan Oswald a jeho tým bagatelizují něco tak závažného, jak je podezření ze znevažování práce a urážení našich učitelek, dokonce přímo před žáky.

Aniž bychom hodnotili, na čí straně je pravda, tak je na tom vidět, kdo si upravuje realitu podle toho, jak se mu to hodí. Když už prohlášení zmiňují, proč neuvedli všechny jeho hlavní body a vytrhli z kontextu jednu myšlenku, která může navíc budit dojem, jako by šlo autorkám o peníze? Toto mají být nositelé objektivity?!

Ať už jste petici podepsali nebo ne, tak si prosím přečtěte celé prohlášení zaměstnankyň a porovnejte ho s tím, co je o něm uvedeno v petici. Určitě Vám to pomůže si udělat obrázek o objektivitě tohoto dokumentu a míře snahy jeho autorů hledat pravdu.

Naprosto ale chápeme obavu většiny rodičů o budoucnost školy a školky. Bohužel je tato nejistota z velké míry vyvolána za nás naprosto nesmyslným vyhrocením situace některými pedagogy a rodiči, kdy se tito neštítí zatažení zbylých rodičů, které zastrašují hromadným odchodem pedagogů.

My takové signály nemáme a za Radu obce Tečovice potvrzujeme, že ať už dopadne situace ohledně současné paní ředitelky jakkoliv, tak že učiníme maximum pro to, aby všichni zaměstnanci včetně kuchařek a uklízeček zůstali, protože nejen my, ale hlavně Vy rodiče jste s jejich prací spokojeni a moc si jí společně vážíme!

Vážení občané Tečovic,

Vy nás, na rozdíl od iniciátorů petice jako je pan Oswald a paní Dostálová, kteří v Tečovicích nebydlí, znáte, věříte nám, a proto jste si nás do vedení obce zvolili.

Víte, že za paní starostkou Zívalíkovou můžete přijít s jakýmkoliv podnětem a buďte si jistí, že budete vyslechnuti a Vaše záležitost bude řádně prošetřena a nic se nebude zametat pod koberec.

Jak vidíte na příkladu aktuální situace ve škole, nic na rozdíl od autorů petice nebagatelizujeme a stavíme se za právo každého občana Tečovic nebo zaměstnance instituce, jejímž je obec zřizovatelem, na spravedlivé prověření jeho podnětu. A to ať už jde o člověka, který bydlí nebo pracuje v Tečovicích mnoho let, jako nyní paní učitelky ze ZŠ a MŠ Tečovice, nebo o nově přistěhované obyvatele popř. nově působící zaměstnance.

Pokud byste měli jakékoliv podněty, připomínky nebo dotazy a chtěli je s námi prodiskutovat, tak budeme moc rádi, pokud se osobně zastavíte za paní starostkou Stanislavou Zívalíkovou nebo budete kontaktovat pana Karla Bártka jako zástupce obce ve Školské radě ZŠ a MŠ Tečovice.

Popřípadě samozřejmě můžete kontaktovat kohokoliv ze Zastupitelstva nebo Rady obce Tečovice.

Hlavně se nebojte ozvat a neupírejte si možnost udělat si vlastní názor po vyslechnutí obou stran.

Rada obce Tečovice

Text ke stažení v PDF


Informace o aktuální situaci v ZŠ a MŠ Tečovice – podnět k prověření

Vážená paní starostko,

po pečlivém uvážení, si Vás, jakožto vedoucí osobu obce Tečovice (která je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Tečovice, příspěvkové organizace), dovolujeme informovat o aktuální situaci, která ve škole již dlouhodobě panuje. My, níže podepsané autorky tohoto podnětu, figurujeme jako učitelé ve zmíněném školském zařízení.

Níže popsanou situaci, dle našeho mínění, zapříčinila paní ředitelka Mgr. Marie Zapletalová, jejíž řízení školy a vedení jejích zaměstnanců již dle našeho názoru nadále není možné tolerovat. Proti níže popsanému jednání paní ředitelky se musíme v současné chvíli vymezit, přičemž právě proto jsme sepsaly tento podnět.

Předně si dovolujeme konstatovat, že paní ředitelka rozděluje zaměstnance školy podle toho, jestli se vůči ní chovají loajálně či nikoliv. Paní ředitelka tímto svým chováním vytváří neúnosné pracovní prostředí, jelikož rozděluje pedagogy na dva tábory, kdy jeden (možná i ze strachu z negativních důsledků) paní ředitelku podporuje, zatímco druhý (k jejímž členům paní ředitelka chová neskrývanou zášť) odmítá nemístné vedení zaměstnanců podporovat a akceptovat. Mezi pedagogy tak vládne nepřátelský vztah, který se projevuje na každodenním dění a odráží se i na kvalitě výuky. Dle našeho názoru by se vedoucí zaměstnanec měl snažit pracovní prostředí a vztahy na pracovišti uklidňovat, a nikoli naopak přiživovat jejich zhoršování.

Dalším šikanózním aspektem chování paní ředitelky je to, jakým způsobem jedná a komunikuje se svými zaměstnanci. Úkoly a pokyny „neloajálním“ zaměstnancům sděluje značně direktivně a nadřazeně, přičemž není výjimkou, že na své zaměstnance nemístně křičí. Taktéž musíme zdůraznit, že s „neloajálními“ zaměstnanci je zacházeno odlišně i po finanční stránce, jelikož bonusy jsou vypláceny pouze skupině zaměstnanců, kteří paní ředitelku ve všem podporují. Tento podnět není v žádném případě nějakou snahou o mstu „nespokojených“ zaměstnankyň školy. Avšak dle našeho názoru není akceptovatelné, aby s námi bylo dlouhodobě zacházeno jako s podřadnými osobami, s přihlédnutím k tomu, že všechny máme v oboru dobré výsledky a letité zkušenosti. Všechny jsme několikrát absolvovaly situaci, kdy na nás paní ředitelka křičela, urážela nás, bagatelizovala a zesměšňovala naše dovednosti a způsoby výuky.

Ostatně, výše uvedené skutečnosti bychom byly možná ochotny přejít za předpokladu, že by se způsob řízení paní ředitelky neprojevoval na pověsti školy a kvalitě výuky. Nicméně jsme přesvědčeny, že pokud bude v tomto způsobu vedení školy pokračováno, škola de facto zcela upadne, rodiče do školy (zš i mš) odmítnou dávat své děti a dřívější, skvělá pověst školy, úplně vymizí. S tímto se zkrátka nejsme schopny smířit. Všechny autorky tohoto podnětu do své práce vkládáme maximum, a mrzí nás, že úpadek školy vnímá i veřejnost (naši kolegové z jiných škol, rodiče dětí apod.).

Všechny okolnosti výše uvedené svědčí o nerovném zacházení se zaměstnanci ze strany paní ředitelky, ke kterému v současnosti na naší škole dochází. Způsob, jakým se zaměstnanci jedná, považujeme za odporující základní společenské morálce a dobrým mravům. Její způsob řízení školy lze považovat za nespravedlivý, nečitelný a pro skupinu „neloajálních“ pracovníku za nepředvídatelný. Toto jednání paní ředitelky nelze hodnotit jinak, než jako její snahu se svými zaměstnanci manipulovat a vynutit si od těch v opozici „bezpodmínečné poslouchání.“

Máme za to, že ze všeho, co jsme uvedly, vyplývá, že by na škole mělo proběhnout šetření za účelem zjištění, zda-li zde nedochází k porušení povinností vedoucího pracovníka v takové intenzitě, která by zakládala důvod pro jeho odvolání. Paní ředitelka ve škole vytváří zbytečnou nejistotu, napětí a tlak, což zapříčiňuje špatné pracovní prostředí, narušuje vztahy mezi pracovníky školy, ale i vztahy mezi nimi a žáky. Proto se nyní obáváme, aby narušení mezilidských vztahů ve škole a zhoršení kvality výuky nezapříčinilo úplný kolaps školy.

Mnohokrát děkujeme za zvážení výše uvedeného.

V Tečovicích dne 23.1.2023

Text ke stažení v PDF

Přílohy

Tecovice_skola.pdf

Tecovice_skola.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,88 kB

Tecovice_skola_podnet_k_provereni_reditelky.pdf

Tecovice_skola_podnet_k_provereni_reditelky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,08 kB
Datum vložení: 11. 4. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 7. 2023 13:13
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mohlo by Vás zajímat

​​