Předpověď počasí

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu.

Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny,  upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.

S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Informace k elektronické podatelně:

1. Elektronická podatelna úřadu
2. Formy elektronického podání
3. Příjem a zpracování elektronického podání
4. Elektronický podpis
5. Technické náležitosti podání
6. Seznam základních právních předpisů

 

1. Elektronická podatelna úřadu

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
Obecní úřad Tečovice
Tečovice 185
763 02 Zlín 4

2. Formy elektronického podání

 • Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prostřednictvím webového formuláře.
 • Na technických nosičích dat (disketa 3,5" 1,44 MB, CD, DVD, Flash memory drive)

Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně  obecného úřadu v Tečovicích v úřední dny v pondělí a  středu od 8-11 do 13-17 hod.
Zdroj: http://1.tecovice.cz/subdom/1/index.php/obecni-urad/czechpoint

3. Příjem a zpracování elektronického podání

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

Kontrola elektronické datové zprávy:

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
 • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

Vzor zprávy o potvrzení:

 • Dne dd.mm.yyyy v hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Tečovice.
 • Identifikační číslo: xxx
 •  Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úradu Tečovice

Elektronická podání přijatá prostřednictvím el. podatelny, která splňují předepsané náležitosti, budou vyřizována stejnými postupy a ve stejných lhůtách, jako podání neelektronická.

 

4. Elektronický podpis

Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit.

Elektronické podání do elektronické podatelny obce lze učinit bez elektronického podpisu i s elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:

 • Podání se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je přijato k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry.
 • Podání datová zprávy odeslané prostřednictvím webového formuláře bude považováno za běžnou korespondenci bez certifikátu. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou. Výčet základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení uznávaného elektronického podpisu jsou v čl. 6 tohoto příspěvku.

Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě (např. žádost o vydání občanského průkazu, návrh na vklad věcných práv do katastru nemovitostí, apod.).

Připouští se:

 • podání je obsahem vlastního mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem
 • podání je obsahem přílohy mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (mail jako celek nikoliv)
 • podání je obsahem přílohy mailu, mail jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným elektronickým podpisem

Nepřipouští se:

 • podání je obsahem přílohy mailu; příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem

5. Technické náležitosti podání

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • disketa 3,5" 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
 • Flash memory drive

Seznam povolených formátů
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
 • formát ODT (OpenOffice.org)
 • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
 • formát ODS (OpenOffice.org)
 • formát PDF (Acrobat Reader)
 • formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
 • formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
 • formáty FO a ZFO (602XML Form)
 • formát HTM, HTML, XML, MHT.
 • Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG,JPEG,PNG nebo TIF.
 • výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je 4 krát 4,1 MB (celkem 16,4MB). Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

6. Seznam základních právních předpisů

podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

právní předpis

předmět a náležitosti úkonu

požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

 


Předmět:
- úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu
- identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí  podání být do 5 dnů doplněno.
Předmět:
- stížnost podle § 175 správního řádu

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 

Předmět:
- úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
- úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
- další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
- identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
- název veřejné zakázky
- případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Předmět:
-  úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu (daňového orgánu)
- identifikační údaje o osobě, která podání činí
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

 1. Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi obcí a občany.

E-podatelna webový formulář

Podaní žádosti bez certifikovaného elektronického podpisu
Vyberte soubory k připojení
Omezení velikosti pro každý soubor je 100 MB
  captcha
  Nahrát znovu

  czechpoint

  czech point

  Hlašení rozhlasu

  Hlaseni web banner I TECOVICE